isiXhosa

Thokoza Mntakabawo

Esona sono sizelwe, sithwele ubuvuvu benkunkuma Njengo Vuvu naye ebefuna kodwa akwavunywa Bakhalima onozala, yakhalima inkundla, yagcwala isifu ilali, kwaphela nobulali Hai ngendzala enesondlo Hai ngendzala enengomso not ngolohlobo Thokoza Phalo Thokoza ntokabawo, zisezokutsho izikhalo Asezofika lomathongo anenyongo, kube kumaxongo, sonke sikulomgxobhozo Khonyuluka, nyenyisa, vuka, vuthulula, zinza uyabizwa Sabela Sabelo… Ndivuswe zinjongo zakho Ndingxolelwe sisikhalo …

Thokoza Mntakabawo Read More »

Eli Alolizwe Lwenkene-nkene

Eli alolizwe lwenkene nkene, ngochwepheshe, isaqwithe siyishiya intliziyo idlakadlaka, umoya uphasalakeleligcwe lubumene mene, inkohlakalo eyenziwa kwindzingo zakwa ntshabalala, Eli alolizwe lwenkene nkene, Okuthetha ngomlomo kuyadala, Uzwi uhlale’hleli, uyakha kwaye uyachitha, simane sibuzana kwathini ngobani kanti gamandla angapha kwakho umchithele umntanomntu. Eli alolizwe lwenkene nkene, bahlala besithi bafike kumoshakele, kodwa inyani ithi nabo boyisakele zizimbo zasebomini… …

Eli Alolizwe Lwenkene-nkene Read More »

Mna Ekasi

Ndihambe, ndime, ndilinde. Abanye, nabanye, nabo. Ndikhawuleze ndingxame. Ndibalinde beze. Mna ekasi! Ndithukise ndilwe ndibethwe. Ndinqandwe bame ndilile. Bandilinde bangangxami ndibeve. Sihambe sonke sivane. Kobobubi nababi bakhona. Singagqwalisi ndigqwaliswe bagqwalisane. Mna ekasi! Ndingcangcazele nditshutshumb okololiwe. Ndinyakaze ndishukume ndigxadazela. Ndinyanzel ukuxaban ebusuku. Ndikhona naw ukhon ebusuku. Ndinyamezele nalont ingath inkulu. Mna ekasi! Ibengathi andinakucaphuka. Ndicaphuke kunyiwe …

Mna Ekasi Read More »

Laphum’ilanga

Laphumi langa, phantsi kwamafu Inqindi phambili ngamandl’ enkululeko Bedikiwe zingcinezeloko zalomithetho Sangcwal’ izitalato isizukulwana sika phalo Matters forced them to strike their harsh realities of endless inequalities Amandla ngawethu, idolo phezulu “Down with Bantu education down” “To Hell with Afrikaans” As they matched the streets of Soweto Over 15000 uniformed black students scattered, blood shattered …

Laphum’ilanga Read More »

Nyamezela Tshabalala

Nyamezela noko kungengo kwakho, oko kugqitha ngendlela belele, behambi ngathi zizthundzela kufihla lomabibi, behlekisa, uyintlekisa nangok! Awzazi? Nyamezela torho. SUKA! Ububakhathalele nganton kakade,bogqibuba ngaBantu bona kqala? Intsusela abayazi, imvelaphi ibingeyoyabo, uyolathwa ubona. (*_*)Lomehlo anothando, noluncumo lugqwesileyo, zinyembezi zeminyaka nemizamo, zintwasa hlobo ezagqithayo. Nyamezela kubi emva, zizithonga. Yophula lomadonga engcizeleko, eliLungelo lelakho. Awubuzwanga ufike njani apha? …

Nyamezela Tshabalala Read More »

Ngenxa Yakho

Ngenxa yakho Zuma ndini Ngenxa yakho sgebenga ndini Ngenxa yakho gwala ndini Ngenxa yakho monashe Ngenxa yakho sikhohlakali ndini Ngenxa yakho wena ungcwele gqitha Ngenxa yakho wena uthakatha gqitha Ngenxa yokungaphili kwakho Ngenxa yogqitha kwesithonga Ngenxa yengcinga ezinzulu Ngenxa yakho mene mene ndini Ngenxa yakho menzi, nawe menziwa Ngenxa yakho wena bani kabani Ngenxa yokungakhathali …

Ngenxa Yakho Read More »

Balwa Singababoni

Balwa singababoni Balwa singababoni abafileyo Abo begazi elichithakeleyo Besebenzisa inthsa isithi “KUBO” Beziphindisela isixhiba kwabo babebacinezele Besithi lamanxeba asarhawuzelela Lamanxeba asenzulu Akulula ukulibala Emveni kwaleminyaka Basathi sikhululekile kulomhlaba woSombawo Ukusukela ekubeni babesigqibela ukuba sihambe siphelelephi Bophuli mveli, intliziyo yesizukulwana sikaPhalo Badala intshaba phakathi kwethu Kwafika ubunyama phezukokuba sibamnyama kade Emveni kwalominyaka Bavula ingcango zokuba abathile …

Balwa Singababoni Read More »

Mbambeni Nanko Ebaleka Nentliziyo Yami

Mbambeni Nanko ebaleka nentliziyo yam Uphuncukile ezandleni zam Sikhalelene noNobulali wam Amaphupha akafezekekanga phakathi kwam nesithandwa sam Mbambeni Nanko ebaleka nentliziyo yam She’s in love with another bekungekho zam, nangona kushushu phakathi kwamathanga’am Ngamafutshane ebengenokunyamezelana nam kunye nezinto zam Ebenomona ngam, ebequmba abesisifu xa ibidibene nam Mbambeni Nanko ebaleka nentliziyo yam Ebengaqali uthandwa, kwaye nam …

Mbambeni Nanko Ebaleka Nentliziyo Yami Read More »