Ake o Nkhothatse Tlhe Ratu

Ake o nkgothatse thle moratiwa,
Ere fa o mpona o ntumedise ka molodi,
Ditsebe tsame di gasaganywe ke lentswe
la gago le le monate,
Mmele wame o tseiwe ke sedikwe-dikwe
sa lerato Fa o nthaya ore s’thandwa,
Sweeti lavo,
Ke aparelelwe ke lerato la mmakgonthe!
Ake o nkgothatse tlhe ratu,
Ere fa ke ntse gaufi le wena,
Mmele wame o nyeme jaaka borekhu bo
utlwa bolelo ba letsatsi,
Fa o mphuthela ka mobogo a gago,
O mpotoke jaaka teddy bear, Fa o nthaya ore honey,
Pumpkin,
Jup-jup,
S’khanda mayeza,
Ke aparelelwe ke lerato la mmakgonthe!
Ake o nkgothatshe tlhe ratu,
Ere fa ke go gopola,
Thlogo e dubakantshwe ke yesterday,
Dikakanyo di rotloetswe ke today,
Pelo e thutafatswe ke tomorrow.
Ake o nkgothatse tlhe ratu,
Ere fa o bitsa ore wena ngwana wa
maoto a malelele till kindom come,
Dola wat ek smaak van kop tot toe,
Ere fa ore duhlu mafehlefehle,
Baby wa African figure with a double decker,
O bontle-ntle ekete o bopilwe ka letsopa,
Lelomo la mmala wa go lejwa,
Meisie wat ek nca meer as my eie ma,
Ere fa ore smomondiya,
S’thandwa se ntliziyo yam, Dali ondimthandayo,
My coffee without cream
My brown sugar
My Maltabella,
Pelo yame e aparelelwe ke lerato la
mmakgonthe.

I am Roro Motlhabane on facebook

Leave a Comment

Leave a Comment