Mna Ekasi

Ndihambe, ndime, ndilinde.
Abanye, nabanye, nabo.
Ndikhawuleze ndingxame.
Ndibalinde beze. Mna ekasi!
Ndithukise ndilwe ndibethwe.
Ndinqandwe bame ndilile.
Bandilinde bangangxami ndibeve.

Sihambe sonke sivane.
Kobobubi nababi bakhona.
Singagqwalisi ndigqwaliswe bagqwalisane. Mna ekasi!
Ndingcangcazele nditshutshumb okololiwe.
Ndinyakaze ndishukume ndigxadazela.

Ndinyanzel ukuxaban ebusuku.
Ndikhona naw ukhon ebusuku.
Ndinyamezele nalont ingath inkulu. Mna ekasi!
Ibengathi andinakucaphuka.
Ndicaphuke kunyiwe kuphele.
Bandibethe ndilwe ndizibethe.
Ndilwe bandibethe ndizibethe.

Mna ekasi! (Andy)
Ndime ndibaleke
ndijikele, ndiwe
ndiphakame ndizule ndizulise? Mna ekasi!
Ndime ndifunyanwe,
ndiqhwatywe ndikhatywe ndixhatshazwe,
ndizunywe ndilunywe ndijulwe? Mna ekasi!

Kuhlwe, kuse, kugqithe nentsu,
kwehle esaqhwithe
kulityalwe kuqhutyekekwe nobomi? Mna ekasi!
sifike sibaleka,
sivakale kuvokotheke,
sibuzene kanti sisazela,
sibangxolele,
sibafumene, sibaxanisile?

Mna ekasi!
Babhaqiwe, baboniwe baqhwabile bakhabile
badlwengule bahlohlile iBOTTLE KOP esibelekweni ingenile,
bambulele? Mna ekasi!

Baboniwe, babanjiwe,
bavulelekile emveni kwintsuku ezine,
banqandeni kugqityiwe uxoxa,
kucacile bavumelelekile ubulala ngesandla, namandla,
nangencanca? Mna ekasi! (Namy)

We are Andiswa Thonyama and Namhla Kalipa-Tunyiswa on facebook

Leave a Comment

Leave a Comment