Nyamezela Tshabalala

Nyamezela noko kungengo kwakho,
oko kugqitha ngendlela belele,
behambi ngathi zizthundzela kufihla lomabibi, behlekisa,
uyintlekisa nangok!
Awzazi?

Nyamezela torho. SUKA!
Ububakhathalele nganton kakade,bogqibuba ngaBantu bona kqala?
Intsusela abayazi, imvelaphi ibingeyoyabo, uyolathwa ubona.

(*_*)Lomehlo anothando, noluncumo lugqwesileyo, zinyembezi zeminyaka nemizamo, zintwasa hlobo ezagqithayo.
Nyamezela kubi emva, zizithonga. Yophula lomadonga engcizeleko, eliLungelo lelakho.

Awubuzwanga ufike njani apha? Impilo yaphelela emazinyweni, asikwazi noba ungowaphi! Ingulowo unembono zakhe suphazamiseka, bazakusa ngapha nangapha. Nyamezela uphathisiwe nto kaBawo
Nyamezela usenza ingathi awazinto!

Bambelela masambe silishiye eli lakwazi denge. Nyamezela ngoba uxhotyiwe zintsikelelo. Nyamezela ngoba sobona ngawe. Nyamezela nathi sisezofika. Nyamezela zigqithile, bagqithile. Qhubekela phambili Nyamezela Tshabalala nyana kaRhadi.

I am Namhla Kalipa-Tunyiswa on facebook

Leave a Comment

Leave a Comment