Balwa Singababoni

Balwa singababoni
Balwa singababoni abafileyo
Abo begazi elichithakeleyo
Besebenzisa inthsa isithi “KUBO”

Beziphindisela isixhiba kwabo babebacinezele
Besithi lamanxeba asarhawuzelela
Lamanxeba asenzulu
Akulula ukulibala
Emveni kwaleminyaka
Basathi sikhululekile kulomhlaba woSombawo
Ukusukela ekubeni babesigqibela ukuba sihambe siphelelephi

Bophuli mveli, intliziyo yesizukulwana sikaPhalo
Badala intshaba phakathi kwethu
Kwafika ubunyama phezukokuba sibamnyama kade

Emveni kwalominyaka
Bavula ingcango zokuba abathile balombala wethu
Bangcamle kubunewunewu beLizwe abalijike lasenbenzela ezabo injongo,
Nditsho nangoku abanintsi badideke imiqondo yokuba zisebenza njani ni na izinto

Kuleminyaka yemini yenyama
Emveni koko basenza sazikhethele umhlaba
Sazigrumbela ingcwaba apho khona sangcwaba iNkolo zethu
Indlela ebesizisebenzisa ukuzenzela impilo
Haike ukuxhashabekisa indzala sisithi yiyo yona ezakuza netshinga
iMbasa yokubuyisa uQamatha

Ngoba kaloku ukufika kwabo saqale’ukucinga ukuba usiflathele
Imvelo yethu yaqala ukugcwala ubumenemene
Nathi saphela sixokiselene ukufumaneka kwesibane
Ukufumaneka kweTorho
Yangulowo ulugcinele kuye

Emveni kweminyaka sileqeka emveni kwaleMfundo yoKhokhokhulu babo
Saqala ukuzibiza ukuba singabantu
Sibambalwa sibaleka, sakhe nathi satsho sayibona ‘Ikanana yabo
Phofu ke lontwana bafuna siyikrobele

Emveni kweminyaka sisithi nantsi leNkululeko
Uye eqhawuka unobathane
Uye eqhawuka loJingi abantwana bedlala
Uye ebhadula umntanomuntu kungayazi makaphile phantsi koluphi uLwazi

Ziye ziqhekeka iNtlanga zimpendulo zika Google
Ngoba kaloku awethu amaqhalo ayebhalwe eziNtabeni, baziqhekeza
Ngoba kaloku awethu amabali bawaguqulele kwezabo iLwimi, baziba ezethu imfihlelo

Ngoba kaloku phakhathi koMkhulu noMzukulwana kwaphela iXhesa lokuphulaphula
Ngoba kaloku emveni kwayo yonke leminyaka ezethu iNkokheli zithetha nathi kuMabona kude

I am Namhla Kalipa-Tunyiswa on facebook

Leave a Comment

Leave a Comment